CZCZ

 

GDPR

 

   

 

Od 25. května 2018 začne platit ve všech zemích EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) Nařízení EU 2016/679.

 

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků pro potřeby:

- dané legislativou (zákony a vyhlášky)

a) přijetí ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou (přijímací řízení do 1. ročníku, přestup z jiné školy)

b) rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, individuální vzdělávání podle §16, uznání předchozího vzdělávání, uvolnění z výuky na základě lékařské zprávy, ukončení a přerušení studia)

c) povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, protokol z komisionálních zkoušek, protokol o vykonání maturitní zkoušky, evidence úrazů žáků)

d) poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce)

e) podklady k vyúčtování (přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)


- zájmu žáka

a) zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci jako exkurze, kurz kresby malby v přírodě, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti)

b) na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, ve zpravodaji města, apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů)

c) na základě žádosti zákonných zástupců (vyšetření psycholožkou školy, slovní hodnocení, uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů)

c) zajištění školního stravování (evidence strávníků)

d) zajištění ubytování v domově mládeže (evidence ubytovaných)

 

- zájmu školy (oprávněný zájem organizace)

a) plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.)

b) prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, výroční zpráva,  propagační materiály školy, školní katalogy, školní profily na soc. sítích)

 

Úlohu sdíleného Pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 zastává na naší škole Bc. Otto Kult Pověřenec GDPR Krajského úřadu Libereckého kraje