CZCZ

Klub přátel školy SUPŠS v Kamenickém Šenově vyhlašuje stipendijní program pro uchazeče o studium.

Klub přátel školy SUPŠS v Kamenickém Šenově se rozhodl na své valné hromadě dne 23.dubna 2010 vyhlásit

Stipendijní program na podporu žáků, kteří se přihlásí k přijímacímu řízení po 1. květnu 2010 a trvale bydlí ve vzdálenosti větší než 50 km od Kamenického Šenova.

Tento stipendijní program má za cíl získat žáky ke studiu také ze vzdálenějších regionů. Bude tedy výhradně určený na úhradu cestovních nákladů z místa bydliště do Kamenického Šenova a na úhradu pobytových nákladů ve vlastním domově mládeže. Stipendijní program bude realizovatelný již od školního roku 2010/2011. Na tento příspěvek nevzniká příjemcům právní nárok. Stipendium bude vypláceno výhradně ze sponzorských finančních prostředků, které obhospodařuje Klub přátel školy. Klub přátel školy má výhradní právo rozhodovat o udělení stipendia, o výši stipendia a o jeho eventuelním odebrání na základě doporučení vedení SUPŠS.

Podmínky pro získání stipendia:

Stipendium bude poskytováno pouze žákům studujícím v denní formě studia.Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně oproti  předloženým dokladům nákladů za dopravu veřejnými dopravními prostředky a za ubytování v domově mládeže. Příspěvek nebude vyplácen v období hlavních prázdnin a jeho celková výše na jednoho žáka za školní rok nepřesáhne částku 10000,- Kč.

Žák ztrácí nárok na vyplácení stipendia v daném pololetí pokud:

1. má neomluvenou absenci
2. vykazuje větší běžnou absenci než 25% (mimo prokazatelně dlouhodobé onemocnění)
3. má závažné kázeňské přestupky, nebo byl potrestán ředitelskou důtkou, či vyšším kázeňským trestem
4. obdrží zároveň příspěvek od pražského magistrátu v případě žáka dojíždějícího z Prahy
5. má horší studijní průměr než 2,5


Za klub přátel školy jeho předsedkyně Mgr. Hana Svobodová.

Kontaktní osoba a telefon: ing. Marie Kronďáková, 487 764 965, mobil 739 633 701.


V Kamenickém Šenově 23.4.2010